YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

ผู้บริหาร Faculty of Mathematics & Science, State University of Malang เยี่ยมและเจรจาความร่วมมือกับคณะวิทย์ฯ

December 7th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าโปรแกรมฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ของ Faculty of Mathematics & Science, State University of Malang เข้าเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณบดี รองคณบดี และประธานหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และคณิตศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยในการนี้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การทำวิจัยร่วมกัน ร่วมทำการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ Faculty of Mathematics & Science, State University of Malang จะมีการส่งนักศึกษาแบบ transfer credit มาที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคการศึกษานี้ จำนวน 2 คน รวมถึงมีอาจารย์มาแลกเปลี่ยนที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 1 คน นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ยังมีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์ ณ State University of Malang จำนวน 4 คนเช่นกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th