YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439

December 13th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม โดยปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิด และร่วมส่งหลักสูตรเข้าร่วมกวนอาซูรอ ประกอบด้วย กระทะ 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กระทะที่ 2 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาการธุรกิจสุขภาพ กระทะที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และจุลชีววิทยา กระทะที่ 4 เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แขนงวิชาฮาลาล และกระทะที่ 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี และชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีการประกวดโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทความสวยงาม  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th