YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน หนุน flagship ด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่

January 22nd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ปรีดี โชติช่วง นายสุพจน์ อาวาส และ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว พร้อมด้วยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน โดยมีคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ให้การต้อนรับ ในการนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตาม flagship project ด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th