YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา

February 15th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

dav

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรตามโครงการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะแนวข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พลังงานทดแทน (หลักสูตรพัฒนา เริ่มเปิดสอนปี 2561) และในระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีตัวแทนจากหลักสูตรร่วมออกแนะแนว ได้แก่ ดร.อิมรอน มีชัย จากสาขาวิชาเคมี อาจารย์จารุ นิคม จากสาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์คอสียาห์ สะลี จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา นายฮูเซ็ง ชายดานา จากสาขาวิชาฟิสิกส์ นายไซนูดีน เล๊าะมะ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนางธัญรัตน์ ละอองอ่อน นักวิชาการศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th