YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3

April 30th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ เคม ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ณ ห้องประชุมติงเซียง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จึงได้จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสาะแสวงหา สนับสนุนและให้ปัญหาที่ท้าทายแก่นักเรียนผู้มีอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา พร้อมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ สาขาวิชาละ 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th