YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

May 1st, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร 25 จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 163 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 46 คน และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 117 คน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

อาจารย์อับดุลเลาะ บากา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ และฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th