YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมวิทย์สู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

May 2nd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมวิทย์สู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรผู้ให้การแนะแนวได้รับเกียรติจากคุณทัศไนย เหมือนเสน รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และคุณกุสุมา วงษ์ตานี จัดหางานจังหวัดยะลา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 12 สาขาวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแนะแนวเทคนิคการสมัครและการเตรียมความพร้อมสำหรับการหางานในปัจจุบัน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ได้แก่ รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และบุคลากรจากจัดหางานจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ว่าที่บัณฑิตก่อนออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th