YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

May 11th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อรับทราบนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชี้แจงข้อมูลและนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนที่ยังขาดประสบการณ์ตามวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพและนำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์ตามวิชาชีพที่นักศึกษาเข้าศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th