YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

May 22nd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา นางสาวศศิธร วิโนทัย นักวิชาการศึกษษ และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษษ นำตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณาจารย์และตัวแทนสโมสรนักศึกษาจาก 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาของแต่ละสถาบัน กิจกรรมเยาวชนจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมสืบและสานตำนานวัฒนธรรมพื้นถิ่น และศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th