YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561

June 4th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีผลงานนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 9 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 8 เรื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะกระบวนการโดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th