YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา

June 4th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษารหัส 59 และ 60 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “บูรณาการความรู้กับศาสตร์พระราชา” โดยนายพินัย แก้วจันทร์ การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน” โดยนายอาสมิง ปูลา และแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โรงเรียนม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th