YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

June 29th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 119 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 45 คน และออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวน 74 คน

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ข้อมูลการนำเสนอรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th