YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

นักศึกษาใหม่คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1/2561

July 2nd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง สร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th