YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คว้า 2 รางวัลในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561

July 5th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา โดยสามารถคว้าได้ 2 รางวัล ได้แก่

– นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย ในวิจัยกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนปริมาณโลหะหนักในพื้นที่แหล่งรับน้ำธรรมชาติในตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา”

– นางสาวอิสติณนา มูหะมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของอาหารที่วางขายในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา”

[ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th