YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Up Level Your Soft Skill

July 11th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ “Up Level Your Soft Skill” ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รหัส 60 และ 61 จากทุกหลักสูตร จำนวน 780 คน เข้าร่่วมกิจกรรม มีทีมวิทยากรนำโดยนายอานัส เบ็ญฮาวัน และนายสารยุทธ นวลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวให้เหมาะสม ประกอบด้วย บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การพูด และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงามเป็นทีม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาบุคลิกภาพให้กับรุ่นน้อง  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th