YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์พัฒนางานเพื่อทดแทนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอน

August 2nd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมผู้สอนเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์พัฒนางานเพื่อทดแทนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอน ณ ห้องประชุม 2 (05-108) อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ตามที่กองบริการการศึกษา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2559 ให้ข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ภาระงาน 5 ประเภท ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้สอนที่มีภาระงานสอนไม่ครบตามเกณฑ์ภาระงานสอนทราบ เพื่อทำความเข้าใจและ ขอข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนางานสำหรับใช้ทดแทนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนขั้นต่ำให้ครบภาระงานที่กำหนด  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th