YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิด มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

August 15th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญา หรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่มาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษา การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ชี้นำ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ เสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เพื่อเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวอีกว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่องาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โครงการพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การสาธิต การประกวด การเสวนาทางวิชาการ การแสดง การเล่านิทาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเปิดตัวงานสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ นิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า กิจกรรมร้านค้า OTOP บูธแสดงสินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 มีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์ จากวัสดุเหลือใช้ การประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ด้าน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดงาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างเป็นรูปธรรมว่า มหาวิทยาลัยราชัฏยะลากำลังทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศชาติ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจในการสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมายาวนาน ครู และบุคลากรเหล่านั้น ได้ไปให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงวันนี้สามารถที่เป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่นได้ ภาระสำคัญที่สังคมฝากความหวังไว้ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับภารกิจว่า กำลังปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของท้องถิ่นมีหน้าที่สร้างคนให้เป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณธรรม นั่นหมายถึง ความมั่นคงของแผ่นดินไทย  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th