YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”

August 18th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กิจกรรมนิทรรศการจากหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 17 หลักสูตร นิทรรศการกังหันชัยพัฒนา นิทรรศการการเลี้ยงผึ้งชันโรง และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกจากสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ อาทิเช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู การผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันทักษะการพูด 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายสะเต็ม การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO การแข่งขันวาดภาพและระบายสีเห็ด การแข่งขัน Photo voice การแข่งขันรูบิค และการแข่งขันโดรนเจ้าเวหา นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการสัมมนา และถ่ายทอดงานวิจัย ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th