YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้

November 5th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยนายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในเครือสมาคมโรงเรียนเอกชนภาคใต้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการดำเนินงานเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรมแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ สนับสนุนโควตาให้นักเรียนโรงเรียนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนสนับสนุนนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกด้วย นอกจากนี้สถานศึกษาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลครู และข้อมูลนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปประมวลผลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และมหาวิทยาลัยจะส่งมอบผลการสังเคราะห์ข้อมูลกลับให้สถานศึกษาผ่านทางระบบสารสนเทศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th