YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

November 7th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นประธาน มีวาระการประชุมนำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 กิจกรรมวันวิทย์ฯ ปี 2562 การส่งงานทดแทนภาระงานไม่ครบ ปีการศึกษา 1/2561 การกำหนดสาขาอาจารย์ตาม ISCED การออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดกิจกรรมตามกรอบ MOU กิจกรรม YRU OPEN HOUSE แผนการวิเคราะห์การประเมินผลกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย สรุปโครงการบริการวิชาการประจำปี 2563 และงานสารบรรณคณะ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th