YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา (หลักสูตรแม่ไก่)

December 13th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา (หลักสูตรแม่ไก่) ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรเคมี หลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง และคุณนพพร แสงอาทิตย์ เป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ (หลักสูตรแม่ไก่) ให้มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้กับเยาวชนในยุคนี้ โดยกิจกรรมแรกของโครงการที่ได้จัดอบรมในวันนี้นับเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่กระบวนการต่อยอดสู่ครูต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทาง STEAM ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะสามารถยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th