YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา”

January 14th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา” ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม

ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ ในนามฝ่ายดำเนินงานการจัดอบรม กล่าวว่า ที่มาของการจัดการอบรมในวันนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนนั้น จึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาทั้งด้านศาสตร์และศิลปอย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบตามแนวทางของ STEAM ศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th