YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

January 23rd, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิด มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ในปีนี้การจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม มีปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยจัดเป็นมหกรรมลานวัฒนธรรม มีหลักสูตรร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 หลักสูตร และกิจกรรมจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาหารและขนมพื้นบ้าน การประดิษฐ์ และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร บนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิต และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน สร้างความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th