YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

January 28th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัยยะลา คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

โดยในภาคกลางวัน มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจากตัวแทนทั้ง 4 หน่วยงานที่เข้าร่วม และมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและการประมงรวม 13 ประเภท ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน การจัดทำแผนธุรกิจ การตอบปัญหาทางการเกษตร การคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การอัดก้อนเชื้อเห็ด การจัดสวนถาด การจัดตู้ปลา การเก็บเชือกเข้าห่วง การตัดแต่งซากสัตว์ปีก การขยายพันธุ์พืช การเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก และการแข่งขันล้มโค ส่วนในภาคกลางคืน จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีทางวัฒนธรรมของกันและกัน และงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแต่ละสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

สำรับผลการแข่งขัน นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารคว้ารางวัลได้ ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง นายอัลอัดริส ดือราแม และนายอุสมาน เจะซู
– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร นางสาวฮานิฟา สะตะยอ นายมะยากี คาเร็ง และนายอาวี ตาเยะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน นายมาซูมัน ตูแป
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร นางสาวมัรญานี เหมโคกน้อย และนางสาวนูรีซัน หมะมะซางอ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก นางสาวรุสนาณี อาแว และนายจักร์รินทร์ เทศอาเส็น
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด นางสาวสาปีนะห์ ดะแซสาเมะ และนางสาวอามีเนาะ แวดือราแม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา นางสาวคอรีเยาะ แวสะมาแอ นางสาวซีลาวาตี สาแม และนายฟัรฮัม วาหะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร นายฟาอีฟ หะยีหมัด และนางสาวอัสมา ดือราเซะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด นายอิรฟาน มะแตหะ และนางสาวอูมัยยะห์ ยูโซะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช นางสาวจินดาวรรณ มะยะ และนางสาวคอสานะห์ ตาฮา
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ นางสาวอาสือมะห์ กอเน็ง
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ นางสาวนัซริน เปาะแต และนางสาวการีมะห์ ดวงสาเมาะ
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด นางสาวปัทมาวาตี วายุ
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค นางสาวรุสนาณี อาแว นายฮากิม โล๊ะซา นายมูฮัมหมัด สาแลมะ และนายซากีฟุดดีน บาซา

[ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th