YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

February 18th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม

อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนนั้นจึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์อย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบตามแนวทางของ STEAM ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดการอบรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา อีกทั้งเพื่อเพิ่มลำดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th