YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

February 22nd, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้รับมอบอำนาจ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มีความร่วมมือกันทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโครงการ SMA เช่น สนับสนุนวิทยากรสำหรับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสนับสนุนวิทยากรพร้อมทั้งสถานที่ในการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและครูของโรงเรียน SMA กับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยอย่างง่าย การวิจัยเพื่อสร้างอาชีพ การศึกษาดูงาน และการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจัดขึ้น พร้อมร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนและการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่สองฝ่ายเห็นสมควรและวิทยาศาสตร์อวกาศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th