YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา

February 26th, 2011 by นายธนภัทร นาคิน

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 :คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว  เจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา  เข้าเยี่ยมชมมุมความรู้สารสนเทศพิเศษ American Corner  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ   ณ ห้อง American Corner  ชั้น 5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว   ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ชีวลา  บาดกลางและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล American Corner  Yala  เกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป 

          คุณอดัม ฮันท์แมน  ได้ทำกิจกรรมบริการวิชาการโดยการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง “Black History Month”  โดยให้นักศึกษาได้สอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒธนธรรมของประเทศไทยและอเมริกา  รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ   ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Comments

comments

Tags:   · · No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th