YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

April 20th, 2012 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดย รศ.ดร.วิชิค เรืองแป้น และ ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ ร่วมเป็นกรรมการการสอบ [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th