YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

การใช้ร้ะบบ Social Network : ศูนย์คอมพิวเตอร์

April 24th, 2012 by คุณฟาติน สะนิ

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทั่วไป เรื่อง การใช้ระบบ Social Network บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 เพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ Social Network เพื่อการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดสอบถามเพิ่มได้ที่ คุณฟาติน สะนิ หัวหน้างานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.ภายใน 9704, 22300

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th