YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2554

April 30th, 2012 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2554 ณ ลานวัฒนธรรมชาววิทย์-เกษตร หน้าอาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจาก 4 สถาบัน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการแข่งขันในแต่ละประเภทกิจกรรม ดังนี้

– การแข่งขันอนาซีด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
– การแข่งขันการสลาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
– การแข่งขันการไหว้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
– การแข่งขันการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
– การแข่งขันการกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นอกจากนี้ทั้ง 4 สถาบัน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในระดับคณะและสถาบัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมประกวดแข่งขันเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในนักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่

[ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th