YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

หลักสูตร รปศ. จัดเสวนา หัวข้อ “บทเรียนและความคาดหวังต่อนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้”

July 31st, 2012 by นายอัสฮาร์ เละแม็ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับสมาคมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ภาคใต้ ได้จัดเสวนาโดยกลุ่มนักศึกษาในหัวข้อ “บทเรียนและความคาดหวังต่อนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต อาจารย์สังกัดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนางอามีนา ไชยกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา (ศอ.บต.) มาพูดคุย แลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นางสาวดวงกมล ศรีดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่4 เป็นผู้ดำเนินการเสวนาดังกล่าว โดย ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด[<<รูปทั้งหมด>>]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th