YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

อบรม coldfusion : ศูนย์คอมพิวเตอร์

October 1st, 2012 by คุณฟาติน สะนิ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการเขียนเว็บ aplication ด้วยโปรแกรม coldfusoin ให้กับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
“เพื่อนสู่เพื่อน” ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน โดยวิทยากร : คุณรอปีมิง แมะเราะ ผู้เข้าร่วมอบรม นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
นางสาวฟาติน  สะนิ นายวิทยา มิหอมมิ และนายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร  จัดอบรมทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เริ่มอบรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th