YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มรย.ปี 2 นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ครั้งที่ 1

November 24th, 2012 by sirichai

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-17.00 น. คณะกรรมการกลุ่มวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning: AL) โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2 (ประจำปี 2555)  โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดกิจกรรมเวทีนำเสนอโครงการวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการวิจัย ที่โครงการสะพานเสริมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสนับสนุนของ USAID ให้ทุนวิจัยแก่ นักศึกษาปริญญาตรี 5 ทุน ปริญญาโท 5 ทุน  และภาคประชาสังคม (CSO) จำนวน 9 ทุน รวมทั้งหมด 19 ทุน ในพื้นที่วิจัย 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อทำวิจัยในลักษณะของการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่กำหนดไว้  [ตามกรอบของข้อเสนอโครงการที่กำหนด…]  โดยทำวิจัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  ซึ่งการนำเสนอความก้าวหน้าครั้งนี้  มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่ม Action Learning ประกอบด้วย อ. ซูลฟีกอร์  มาโซ, อ.นูรีดา จะปะกียา, อ.มะเสาวดี  ไสสากา, คุณรอซีดี  เลิศอริยพงษ์กุล, คุณมหามะบักรี ลือบาฮางุ และ นายดนยา  สะแลแม โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning: AL) เป็นประธานในพิธีเปิดและเวทีการนำเสนอ  [ภาพประกอบเพิ่มเติม…]

การจัดกิจกรรมโครงการวิจัยปฏิบัติการจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2 (ประจำปี 2555)  นับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันในพื้นที่ โดยการทำกิจกรรมการวิจัยแบบปฏิบัติการร่วมกัน เป็นการสร้างประสบการณ์วิจัยและการลงพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของนักศึกษา คณาจารย์ที่ปรึกษาและภาคประชาสังคม

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th