YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 3

การขอใช้บริการ

เงื่อนไขการขอใช้บริการ

YRU News ศูนย์ข่าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลผ่านระบบของ YRU News  ดังนี้

1. ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  รวมถึงสโมสรนักศึกษา ชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

2. หน่วยงานที่ทำการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ในแต่ละครั้ง 

3. ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ ที่เผยแพร่ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

4. หากมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไข ผู้บริหารและดูและระบบ YRU News สามารถยกเลิกการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ และตัดสิทธ์การใช้ระบบ YRU News โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขั้นตอนขอใช้บริการ

หัวหน้าหน่วยงานบันทึกขอใช้ระบบ YRU News ผ่านระบบ e-office แจ้งการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในหน่วยงาน (อาจมีจำนวนมากกว่า 1 คน) ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร  ถึงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ (อ.ศิริชัย นามบุรี, คุณนิวัตน์  สุทธิศรี หรือ คุณรัตนาภรณ์  ศรีหาพล) หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 9704 หรือทาง e-mail: sirichai.nbr@gmail.com


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th