YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 3

เกี่ยวกับ YRU News

 

YRU News คือ ระบบศูนย์ข่าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการประยุกต์ใช้ ICT  เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้น ดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการรวบรวม เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานไว้อย่างเป็นระบบ  และเป็นฐานความรู้ของหน่วยงานภายในและในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา  นอกเหนือจากเผยแพร่ผ่านสารจันทน์กะพ้อ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานเอง

3) เพื่อส่งเสริมการใช้ ICT ของบุคลากรและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างและรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นฐานความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตในยุค Technology ของ Web 2.0


พัฒนาและดูแลโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เสนอข้อแนะนำและการติดต่อขอใช้บริการ: ropiming.m@yru.ac.th หรือ rattanaporn.s@yru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th