YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 3

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกอบรม : ศูนย์คอมพิวเตอร์

IMG_9607-horz

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสื่อ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้กับบุคลากรทั่วไป >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th