YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

พิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

August 18th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เปิดกรวยดอกไม้ และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (แจกัน) การประกวดแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันจรวดขวดน้ำขั้นเทพประเภทแม่นยำ การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การประกวดวาดภาพ “ฟาร์มในฝัน” และ “เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน” การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู การแข่งขันโดรนเจ้าเวหา การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) การแข่งขันรูบิท การประกวดโครงงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดค่ายคณิตศาสตร์ และการจัดค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

นอกจากนี้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยา และ ดร.ซันวานี จิใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมหลักสูตรจุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์

August 15th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตครู เพื่อพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรจุดเน้นของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะครุศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาระยะ 10 ปี ได้กำหนดกลุ่มวิชาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ใน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสาขาวิชาที่ 1 ด้านการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู 2.กลุ่มสาขาวิชาที่ 2 ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และ 3.กลุ่มสาขาวิชาที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุมได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามแผนระยะ 10 ปี ดังนี้ 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

August 15th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมอาจารย์สาขาเคมีเพื่อรับทราบข้อมูลการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีจึงว่างลง เพื่อให้การบริหารและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ข้อมูลแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อการจัดการเรียนการสอน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

Workshop on International Publication, Writing Scientific Manuscript, Plagiarism & Paraphrasing

August 8th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรม Workshop on International Publication, Writing Scientific Manuscript, Plagiarism & Paraphrasing ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยวิทยาการจาก Faculty of Agro-Based Industry, University Malaysia Kelantan จำนวน 2 ท่าน คือ Assoc.Prof.Dr.Lee Seong Wei และ Assoc.Prof.Dr.Lukman Ismail  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560

August 3rd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 2 สิงหาม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ 3 หน่วยงาน

August 2nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด (White Channel) บริษัท CITEC Evolutio จำกัด และสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th