YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560

December 21st, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานอื่นๆ

ในการนี้คณะได้มีการมอบรางวัล Best Practice in Teaching Award 2017 ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ดร.ศิริชัย นามบุรี โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา และประเภทหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยดูจากความถี่ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณของอาจารย์ รวมทั้งป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ยกทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาตามระบบ TCAS 2561

December 20th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ อาจารย์เดียร์นา แม็ง อาจารย์บุคอรี มะตูแก อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ นายอับดุลรอฮิม เปาะแต และนางธัญรัตน์ ละอองอ่อน ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 และแนะนำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัด Farewell Party แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคู่วิชาการ

December 15th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Farewell Party เพื่อเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบ sit-in program จาก Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 40 คน ที่มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2560 โดยกิจกรรม Farewell Party ประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและเคมีจากทั้ง 2 สถาบัน โดยกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบันอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชมวิดีทัศน์แนะนำเมืองยะลา ณ เทศบาลนครยะลา

December 14th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย เข้ารับชมวิดีทัศน์แนะนำจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์ เทศบาลนครยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติรู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อเมืองยะลา

ในการนี้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรถือโอกาสมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เนื่องในโอกาสใกล้วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439

December 13th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม โดยปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิด และร่วมส่งหลักสูตรเข้าร่วมกวนอาซูรอ ประกอบด้วย กระทะ 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กระทะที่ 2 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาการธุรกิจสุขภาพ กระทะที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และจุลชีววิทยา กระทะที่ 4 เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แขนงวิชาฮาลาล และกระทะที่ 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี และชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีการประกวดโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทความสวยงาม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

December 13th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมทางวิชาการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาวิชา Biology Education, Chemistry Education และ General Science Education จาก Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ STEM education, Visit trip at Lampaya valley, Leaver transform, Thai dessert cooking, Visit trip in Mangrove, Visit trip at Masjid Kerisek, Pattani province central masjid and Sky walk, Glassblowing, Colorful in chemistry using UV-Visible spectrophotometer, Modern of alternative energy education, Astronomy Physics และ Rapid soil test by test kit ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเกษตรศาสตร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

STA GAME “Sukan Jaya Sains 2017”

December 12th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับสโมสรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกีฬา STA GAME ภายใต้โครงการ “Sukan Jaya Sains 2017” ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดโดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรร่วมให้กำลังใจนักศึกษา ในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ โดยมีการแข่งขันกีฬา 9 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เซปักตะกร้อ และแชร์บอล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน 40 คน จาก Yogyakarta State University อินโดนีเซีย

December 12th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาขาวิชา Biology Education, Chemistry Education และ General Science Education จาก Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้เตรียมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

ผู้บริหาร Faculty of Mathematics & Science, State University of Malang เยี่ยมและเจรจาความร่วมมือกับคณะวิทย์ฯ

December 7th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าโปรแกรมฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ของ Faculty of Mathematics & Science, State University of Malang เข้าเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณบดี รองคณบดี และประธานหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และคณิตศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยในการนี้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การทำวิจัยร่วมกัน ร่วมทำการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ Faculty of Mathematics & Science, State University of Malang จะมีการส่งนักศึกษาแบบ transfer credit มาที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคการศึกษานี้ จำนวน 2 คน รวมถึงมีอาจารย์มาแลกเปลี่ยนที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 1 คน นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ยังมีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์ ณ State University of Malang จำนวน 4 คนเช่นกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษากับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

December 2nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสาขาวิชาเคมี โดย ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ประธานหลักสูตรเคมี ได้มีการส่งนักศึกษามาฝึกอย่างต่อเนื่อง และภายใต้ความร่วมมือที่ทั้ง 2 หน่วยงานลงนามนี้ จะมีการส่งนักศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนแบบ Work integrated Learning ในอนาคต  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th