YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561

April 30th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน มีคณะกรรมการประจำคณะและตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3

April 30th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ เคม ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ณ ห้องประชุมติงเซียง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จึงได้จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสาะแสวงหา สนับสนุนและให้ปัญหาที่ท้าทายแก่นักเรียนผู้มีอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา พร้อมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ สาขาวิชาละ 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทย์ฯการอาหาร ร่วมศึกษาและเรียนรู้ในโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp

April 25th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา STA Agro Sit-in Summer Camp ณ Faculty of Agro-based Industry, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-27 เมษายน 2561 โดยได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิเช่น การทำ LAB เพื่อหา DNA ของกล้วย กิจกรรมปลูกต้นกล้วยจำนวน 100 ต้น พร้อมศึกษาการปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น เงาะ ทุเรียน เป็นต้น การทำ LAB แปรรูปอาหาร ประกอบด้วย การจัดแพ็คเกจ การทำกีวี่และฟักทองอบแห้ง และการทำแย้มส้ม พร้อมนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ได้ไปทัศนศึกษา ณ วิทยาเขตต่าง ๆ ของ University Malaysia Kelantan ประกอบด้วย วิทยาเขตบาเจาะ และวิทยาเขตโกตาบารู  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทย์ฯการอาหาร ร่วมโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp

April 16th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมส่งนักศึกษาจากทั้ง 3 หลักสูตร จำนวน 25 คน ไปแลกเปลี่ยนตามโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp ณ Faculty of Agro-based Industry, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-27 เมษายน 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่

April 9th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรชุดใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยและวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำแผนแม่บทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่

April 5th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561 – 2570) โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน มีคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำ proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3

March 30th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรูปเล่ม proceeding ให้เสร็จทันกำหนดเวลาที่ตั้งไว้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10

March 29th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ผศ.จริยา สุขจันทรา อ.สุธีรา ศรีสุข และ อ.กมลทิพย์ กรรไพเราะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 จากบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนายกระดับสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์เลือกผู้นำนักศึกษา 61

March 21st, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เวทีกิจกรรมหน้าอาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมของผู้นำนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งร่วมแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 2 พรรค ได้แก่ พรรครวมใจจันท์กะพ้อ และพรรคความหวังราชภัฏ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมถอดบทเรียนจากกิจกรรมมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9

March 16th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากกิจกรรมมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพูดคุย ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายการวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่ละฝ่าย งบประมาณ และข้อเสนอแนะ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนาและยกระดับกิจกรรมนักศึกษาของคณะให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th