YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยในประเด็น “เทคนิคการเลือกสถิติงานวิจัย”

March 29th, 2013 No Comments

วันศูกร์ที่ 29 มีนาคม 2556  เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการพัฒนาการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเลือกสถิติเพื่อการวิจัย โดย อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ  (วท.ด. สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกียรติเป็นวิทยากรนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ และจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม จำนวน 20 คน  สาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นการออกแบบการทดลองการวิจัย การเลือกสถิติให้สอดคล้องกับการวิจัย รวมทั้งการมองโครงร่างงานวิจัยตั้งแต่วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน การออกแบบ และสถิติการวิจัยให้ถูกต้อง โดยเน้นการใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน  สำหรับเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย และแนวคิดในการวิจัยเชิงทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์… การวิจัยเชิงทดลอง  [ลิงก์อื่นๆ] การออกแบบการวิจัย [ลิงก์อื่นๆ] การออกแบบการทดลอง [ลิงก์อื่นๆ] การเลือกสถิติการวิจัย [ลิงก์อื่นๆ] การใช้สถิติ t-test [ลิงก์อื่นๆ] การวิเคราะห์ความแปรปรวน [ลิงก์อื่นๆ] การใช้สถิติ ANOVA [ลิงก์อื่นๆ]

Tags:   · ·

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง

March 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ในประเด็นการพัฒนานักศึกษา โดยเน้นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนหรือกลุ่มผู้สนใจการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  กิจกรรครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการจัดการการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งของคณะวิทยาศาสตร์  คือเว็บไซต์ http://e-learning.yru.ac.th/eres  ซึ่งประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี  อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ และ อ.อิมรอน แวมง  ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง การแก้ไขประวัติส่วนตัว การสร้างรายวิชาใหม่ การสร้าง มคอ.3  การสร้างเนื้อหาหรือแหล่งเรียนรู้ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การบ้าน  แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้  และสุดท้ายการนำคะแนนในระบบอีเลิร์นนิ่งไปใช้ประเมินระดับผลการเรียนรู้  การเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งยังสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอนในตัวชี้วัดที่ 2.1.1 อีกด้วย สามารถนำหลักฐานผลการจัดการเรียนรู้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน (อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง…)       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 คน จากเกือบทุกสาขาวิชา ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ […]

Tags:   · ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th