YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

นางภัทรภร พรหมเต็ม นำโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ตรวจสอบ

November 9th, 2014 No Comments

เนื่องด้วยข้าพเจ้านางภัทรภร พรหมเต็ม นักศักษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ตรวจสอบและรับงานบทที่3 บางส่วนกลับไปแก้ไข โดยมีชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต “Development Sago Forest Management Model of Thailand In The Thailand”   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อริส ลอยวัฒนกุล แวะเยี่ยมทักทายนักศึกษาปริญญาเอก

Tags:  

นายรูซือมัน อาแวเง๊าะ นักศักษาปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาปรึกษางานเรื่องโครงร่างวิจัยกับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น

November 9th, 2014 No Comments

วันที่9/11/2557 นายรูซือมัน อาแวเง๊าะ นักศักษาปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาปรึกษาเรื่องโครงร่างวิจัยกับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยหัวข้อโครงร่างคือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคต “Development of Prevention and Control Communicable Diseases Management Model in Border Areas of Thailand in The Future”

Tags:  

ดร.สุกินา อาแว เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การนำเสนอ “Presentation” แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอง สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

November 8th, 2014 No Comments

วันนี้ ดร.สุกินา อาแว ได้สอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการนำเสนอภาษาอังกฤษ “The Presentation”

Tags:  

นางสาวณัฎฐิยา ยอดเอียด เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการพลาสติกใช้แล้วสำหรับประเทศไทยในอนาคต

November 8th, 2014 No Comments

นางสาวณัฎฐิยา ยอดเอียด นักศักษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส805642001 เข้าพบอาจารย์ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสำหรับการสอบเค้าโครงต่อไป

Tags:  

Watershed Management

November 3rd, 2014 No Comments

3 November 2014 Discussing about Watershed Management in The Class Room The last Chapter (Chapter 7) หลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำ โดย Dr.Wanharong and Dr.Vichit (2.00-3.00 p.m.)

Tags:  

พ.ต.ท.อนุชัย ณ วัชรเจริญ นักศึกษาหลักสูตรปริชญาดุษฎีบัณทิฑ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น เพื่อมาขอคำแนะนำและฝึกซ้อมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

November 3rd, 2014 No Comments

วันที่ 3 พ.ย. พ.ต.ท.อนุชัย ณ วัชรเจริญ นักศึกษาหลักสูตรปริชญาดุษฎีบัณทิฑ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก เพื่อมาขอคำแนะนำและฝึกซ้อมเกี่ยวกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตของศูนย์ฝึกอบรมสังกัดสำนักงานปกครองแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต (THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT MODEL ENVIRONMENT FOR GUALITY OF LIFE IN TRANING CENTER, THE ROYAL THAI POLICE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE  FUTURE)

Tags:  

คุณสมศักดิ์ พยากรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกซ้อมการนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

November 1st, 2014 No Comments

คุณสมศักดิ์ พยากรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำ Power Point เตรียมสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และปรับแก้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงประเด็น โดย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น กำกับดูแลการซ้อมนำเสนอโครงร่างด้วย Power Point – รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น จัดซ่อมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 3 พ.ย. 57 ก่อนสอบจริง วันที่ 4 พ.ย. 57

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตร ป.เอก สิ่งแวดล้อม จัดเตรียม แพงค์ตอน เพื่อการวิเคราะห์

October 28th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตร ป.เอก สิ่งแวดล้อม คิดเตรียมการสำหรับเพื่อการวิเคราะห์ การแยกชนิด และปริมาณของ แพงค์ตอน เพื่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำปัตตานี บริเวณโรงไฟฟ้า ตำบล พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

Tags:  

คุณสมศักศิ์ พยากรณ์ เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

October 28th, 2014 No Comments

คุณสมสักดิ์ พยากรณ์  นักศักษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโครงร่างส่ง สำนักงานบัณฑิตศึกษา และส่ง รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น ประธานดุษฎีนิพนธ์ และ ดร.วารุณี และ ดร.นิสาพร อาจารย์ดุษฎีนิพนธ์ร่วม และดำเนินส่งอย่างเรียบร้อย

Tags:  

คุณสมศักศิ์ พยากรณ์ เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อนำโครงร่าง 3 บท มาตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ก่อนเข้าเล่ม

October 28th, 2014 No Comments

กระผมนายสมสักดิ์ พยากรณ์  นักศักษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่ออภิปรายการทำดุษฏีนิพนธ์ตามกำหนดเวลาและตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อย เตรียมทำเล่มส่ง  

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th