YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

โครงการความร่วมมือเสริมสร้างคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา

April 3rd, 2013 No Comments

       วันที่ 2 เมษายน 2556  เวลา 10.00-12.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาผู้แทนจากองค์การนักศึกษาภาคปกติ  นายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน “โครงการความร่วมมือเสริมสร้างคุณธรรม/ศิลปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการ  การเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา”  ณ ห้องประชุม 924 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของ 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากครั้งแรกในปีการศึกษา 2554  โดยการจัดกิจกรรมครั้งแรก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกัน ณ ลานวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เมื่อ 27 […]

Tags:   · · ·

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2555

March 18th, 2013 No Comments

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร 20)   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงานและให้เกียรติบรรยายพิเศษ  และ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรยายสรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [สไลด์ประกอบการบรรยาย…] การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากแหล่งฝึกต่างๆ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน และเพื่อรับทราบปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษานำมาปรับกระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th