YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

September 20th, 2016 No Comments

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานการประเมิน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง เป็นกรรมการ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เป็นเลขา นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประเมิน 23 คน

Tags:  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จัดกิจกรรมอบรมทฤษฏีและปฏิบัติการตลาดออนไลน์

September 20th, 2016 No Comments

17 ก.ย.59  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จัดกิจกรรมอบรมทฤษฏีและปฏิบัติการตลาดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยนักศึกษาสาขาการตลาดและสาขาการจัดการเข้าร่วมประมาณ 70 คน ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ images

Tags:  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม Exchange Tourism Student and English On Tour towards AEC

June 10th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม Exchange Tourism Student and English On Tour towards AEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จำลอง เช่น บนรถ ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุระกิจการท่องเที่ยวและวิชาศิลปะการต้อนรับและงานบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะจำเป็นโดยผู้สอนช่วยแนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนักศึกษาใหม่ภาคปรติ ปีการศึกษา 2559

June 10th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (3 มิ.ย.59) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนักศึกษาใหม่ภาคปรติ ปีการศึกษา 2559 ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทและข้อคิด แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

May 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (30 พ.ค.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการ วจก.อาสาสานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มีการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้นำชุมชม เข้าร่วมประมาณ 250 คน การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาได้มีส่วนในการร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้ (30 พ.ค.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา […]

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “สร้างงาน สร้างสุข

May 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (26-27 พ.ค.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “สร้างงาน สร้างสุข เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กรแห่งรอยยิ้ม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตินัย อุทัยรังสี นักพัฒนาสังคม มาเป็นวิทยากร ณ หนานท่าส้าน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

Tags:  

สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดสัมมนา “โครงการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและมาตรฐานโรงแรม และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมบทบาทสุมมุติในส่วนงานธุรกิจโรงแรม

May 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (28 พ.ค.59) สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสัมมนา “โครงการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและมาตรฐานโรงแรม และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมบทบาทสุมมุติในส่วนงานธุรกิจโรงแรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องนานัส คณะวิทยาการจัดการ การจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-31พฤษภาคม 2559 โดยมีหัวข้อสัมมนา “การยกระดับมาตรฐานโรงแรมในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพาณิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คุณเอกชัย โลจนา รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี และอาจารย์สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย

Tags:  

สาขาการบัญชี “กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

May 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (28 พ.ค.59) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน เปิด โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดงานอย่างมีประสิทธิภาพ” สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากทีมงาน สำนักงานสรรพกร จังหวัดยะลา มาเป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “วจก.5+2” ครั้งที่ 6 ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

May 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (25 พ.ค. 59 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ “วจก.5+2” ครั้งที่6 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธี และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน จาก 5 คณะวิทยาการจัดการ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะวิทยาการจัดการในแต่ละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-26 พ.ค.59 โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ กิจกรรมยิ้มชื่นชม “Best Practice research” […]

Tags:  

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

May 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (23 พ.ค.59) ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณภานุมาศ ชนาการต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Nunuh International มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องนานัส ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 180 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพและศึกษาต่อในอนาคตต่อไป

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th