YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมถอดบทเรียนงานพัฒนานักศึกษา

October 19th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมถอดบทเรียนงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน มีทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

October 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

October 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440/2561 ณ บริเวณลานจอดรถ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 4 คณะ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งหมด 50 กระทะ และในปีนี้มีการประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้

October 11th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และ ดร.ซันวานี จิใจ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะและให้โอวาสคณะศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

October 11th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พบปะและให้โอวาสคณะศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุด้วยพื้นฐานการนวดแผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

October 10th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุมนำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมกีฬา STA 2018 แผนพัฒนาบุคลากรคณะ การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย บกศ.ประจำปี 2562 แผนการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษา 2561 และการจัดส่งหนังสือราชการ พร้อมด้วยวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ รายงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำปี 2561 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 การประเมินผลกิจกรรมของหลักสูตรตามกรอบ TQF และการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม Farewell party เลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ประเทศอินโดนีเซีย

October 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรม Farewell party เลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 16 คน ที่มาศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้

October 4th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยนายขดดะรี บินเซ็ง นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนภาคใต้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

September 27th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน มี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี คณะกรรมการบริหารวิชาการ และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ซึ่งวาระการประชุมเกี่ยวกับผลการรับนักศึกษาระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนักศึกษาที่ลดลง นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และแนวทางการรับนักศึกษาตามระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

September 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 โดยมี ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 2 และบริเวณอาคาร 5 โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางวรรณา กมลเจริญ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th