YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

บุคลารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

August 21st, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บุคลารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (18 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (18 สิงหาคม 2560)

August 18th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

August 18th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เปิดกรวยดอกไม้ และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น […]

Tags:  

ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (17 สิงหาคม 2560)

August 18th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (17 สิงหาคม 2560)

August 17th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมหลักสูตรจุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์

August 15th, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตครู เพื่อพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรจุดเน้นของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะครุศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาระยะ 10 ปี ได้กำหนดกลุ่มวิชาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ใน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสาขาวิชาที่ 1 ด้านการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู 2.กลุ่มสาขาวิชาที่ 2 ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และ 3.กลุ่มสาขาวิชาที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุมได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามแผนระยะ 10 ปี ดังนี้ 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

August 15th, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมอาจารย์สาขาเคมีเพื่อรับทราบข้อมูลการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีจึงว่างลง เพื่อให้การบริหารและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ข้อมูลแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อการจัดการเรียนการสอน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th