YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ ประชุมถอดบทเรียนจากกิจกรรมมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9

March 16th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากกิจกรรมมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพูดคุย ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายการวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่ละฝ่าย งบประมาณ และข้อเสนอแนะ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนาและยกระดับกิจกรรมนักศึกษาของคณะให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561

March 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมหารือในการกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) เพื่อหาข้อสรุป แนวทาง รวมทั้งรับทราบข้อตกลงและเกณฑ์ที่ตรงกันสำหรับชี้แจงอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ และทีมงานหลักสูตรวิทยาการคอมฯ ลงพื้นที่ร่วมกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ ขับเคลื่อน Smart farm แม่ลาน

March 1st, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมขับเคลื่อนการเป็น Smart farm เริ่มจากทำระบบ Auto feeding ทั้งพืชและสัตว์ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมงาน Routine แทนมนุษย์ อาทิเช่น การให้อาหารสัตว์ การควบคุมระบบไฟ และการรดน้ำพืช  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9

February 27th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเจ้าภาพการแสดงในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังปัญญาชน เคียงข้างประชาชน สร้างสังคม สู่ประชาธิปไตย” มีการจัดการแข่งขัน 11 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แฮนด์บอล กรีฑา และการแข่งขันกองเชียร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ นำโดยหลักสูตรวิทย์ฯ การอาหาร ร่วมด้วยหลักสูตรอื่นๆ จัดตลาดนัดความอร่อย ครั้งที่ 2

February 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมตลาดนัดความอร่อย FST Market ครั้งที่ 2 ณ บริเวณทางเดินที่มีหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ข้าวยำทอด หัวข้าวเกรียบปรุงรส สลัดแขกผัดสด น้ำข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษาจะจัดในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน 2561 เวลา 11.00 – 15.00 น.  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ มรย. มอ.ปัตตานี และ มนร. จับมือเฟ้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มุ่งสู่ Olympic ในโครงการ Pre-Olympic วิชาการ 61

February 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชุมร่วมกัน นำโดย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งคณาจารย์จากทั้ง 3 สถาบัน ในโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 เพื่อค้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สู่โอลิมปิก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา หนุนโครงการยะลาเมืองนักวิทย์

February 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานหลักสูตรเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา และเทศบาลนครยะลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการยะลาเมืองนักวิทย์ฯ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ณ โรงเรียนดรุณศาสน์

February 15th, 2018 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดรุณศาสน์ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายอานัส เบ็ญฮาวัน นายศรายุทธ นวลแก้ว และนางสาวซอพียะห์ โต๊ะตียอ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว งานตลาดนัดวิชาการ โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พลังงานทดแทน (หลักสูตรพัฒนา เริ่มเปิดสอนปี 2561 ) และในระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา

February 15th, 2018 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรตามโครงการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะแนวข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พลังงานทดแทน (หลักสูตรพัฒนา เริ่มเปิดสอนปี 2561) และในระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีตัวแทนจากหลักสูตรร่วมออกแนะแนว ได้แก่ ดร.อิมรอน มีชัย จากสาขาวิชาเคมี อาจารย์จารุ นิคม จากสาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์คอสียาห์ สะลี จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา […]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61

February 14th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ 61 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้ – รางวัลดีเด่น (ประเภทอาจารย์) ได้แก่ ผศ.สุภา ยธิกุล จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ – รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว จากหลักสูตรฟิสิกส์ – รางวัลดีเด่น (ประเภทนักศึกษา) ประเภทบุคคลด้านวิชาการและสังคม ได้แก่ นายแวอัสรี แวมายิ จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th