YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมละศีลอด

June 14th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมละศีลอด ณ บริเวณลานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี กล่าวให้โอวาท มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปีการศึกษา 2560-2561 และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทย์ฯ

June 14th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 5 และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)

June 12th, 2018 No Comments

นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาชั้นปี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท “Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award” โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018) ของสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นตัวแทนรับรางวัลดังกล่าวในงานสัมมนา BIDC 2018 (Bangkok International Digital Content Festival 2018 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา

June 4th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษารหัส 59 และ 60 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “บูรณาการความรู้กับศาสตร์พระราชา” โดยนายพินัย แก้วจันทร์ การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน” โดยนายอาสมิง ปูลา และแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โรงเรียนม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561

June 4th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีผลงานนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 9 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 8 เรื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะกระบวนการโดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมประจำปีโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

May 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมประจำปีโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และกำหนดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมประธานหลักสูตร

May 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือการดำเนินงานของคณะ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วม [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

May 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา นางสาวศศิธร วิโนทัย นักวิชาการศึกษษ และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษษ นำตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณาจารย์และตัวแทนสโมสรนักศึกษาจาก 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาของแต่ละสถาบัน กิจกรรมเยาวชนจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมสืบและสานตำนานวัฒนธรรมพื้นถิ่น และศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

May 16th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยคณาจารย์และหลักสูตรทุกหลักสูตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน ณ ห้องประชุมหลานซา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ทั้ง 6 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมพบปะนักเรียนและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

May 11th, 2018 No Comments

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อรับทราบนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชี้แจงข้อมูลและนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนที่ยังขาดประสบการณ์ตามวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพและนำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์ตามวิชาชีพที่นักศึกษาเข้าศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th