YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

August 21st, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 20 คน มาศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอน งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุย พร้อมพาเยี่ยมชมการดำเนินงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”

August 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมประกอบด้วย […]

Tags:  

เริ่มแล้ว!! งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”

August 15th, 2018 No Comments

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ อาทิเช่น การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ค่ายสะเต็มศึกษา และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการประชุมเฉพาะเรื่อง หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21”

August 14th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดกิจกรรมการประชุมเฉพาะเรื่อง หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018 โดยมี อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นหัวหน้าวิทยากร ร่วมด้วย อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง และคุณสุวีนา ยูโซ๊ะ ณ ห้อง Lotus 10 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้ร่วมทดลองใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) อย่างง่ายเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของประเทศ บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัย อีกทั้งยังมีความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Award

August 14th, 2018 No Comments

ทีมนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยหัวหน้าโครงการ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และทีมงานได้แก่ อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง และคุณสุวีนา ยูโซ๊ะ คว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ “มานะ มานี” และ Mobile Application ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่ โดยได้รับเกียติจาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานวิจัยนวัตกรรมที่โดดเด่นจากกว่า 500 ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

August 8th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และนางสาวฮามีดะห์ ดือราแม ผลการประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.16 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมจูงมือน้องสู่รั้ว STA

August 4th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมจูงมือน้องสู่รั้ว STA ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 15 หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม นายฟารุก ซิ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในนามประธานโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมจูงมือน้องสู่รั้ว STA กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาแก่นักศึกษาใหม่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561

August 2nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ โดยในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาไทยพุทธ พิธีเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางตราประจำมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และจุดธูปเทียนสักการะพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา หลังจากนั้นผู้แทนนักศึกษานำกล่าวสวดมนต์ กล่าวบทไหว้ครู และตัวแทนนักศึกษาของแต่ละชั้นปีนำพานไหว้ครูขึ้นมอบแด่คณาจารย์บนเวที นอกจากนี้ประธานในพิธีได้เจิมหนังสืออีกด้วย หลังจากนั้น ในเวลา 10.00 น. พิธีรำลึกพระคุณครูสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิม โดยผู้นำนักศึกษาได้อันเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน และตัวแทนนักศึกษาของแต่ละชั้นปีนำดอกไม้ขึ้นมอบแด่คณาจารย์บนเวที หลังจากนั้นผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณ และผู้นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์พัฒนางานเพื่อทดแทนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอน

August 2nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมผู้สอนเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์พัฒนางานเพื่อทดแทนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอน ณ ห้องประชุม 2 (05-108) อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตามที่กองบริการการศึกษา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2559 ให้ข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ภาระงาน 5 ประเภท ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้สอนที่มีภาระงานสอนไม่ครบตามเกณฑ์ภาระงานสอนทราบ เพื่อทำความเข้าใจและ ขอข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนางานสำหรับใช้ทดแทนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนขั้นต่ำให้ครบภาระงานที่กำหนด  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

กลับมาอีกครั้ง STA Market ประจำปีการศึกษา 2561

August 1st, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมตลาดนัดความอร่อย STA Market ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณทางเดินที่มีหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ขนมจีบรสต้มยำ/ดั้งเดิม คอนเฟล็กคาราเมล หัวข้าวเกรียบปรุงรส สลัดแขกผัดสด น้ำข้าวโพด เมลอน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษาจะจัดในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น.  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th