YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

December 28th, 2016 No Comments

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th  

Tags:  

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

November 29th, 2016 No Comments

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสถาบันการผลิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเอกสารรายละเอียด 1) แนวทางการคัดเลือก 2) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3) แผนการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้ง 4) การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 5) การคัดเลือกนิสิตนักศึกษาปีการศึกษา 2559 6) รายชื่อสถาบันการผลิตครู 9 เครือข่าย สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://edu.yru.ac.th

Tags:  

ครุศาสตร์อบรม “ศิลปการต่อสู้ป้องกันตัว”

June 10th, 2008 No Comments

  เมื่อ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2551 คณะครุศาสตร์ ได้ฝึกอบรม “ศิลปการต่อสู้ป้องกันตัว” ให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรมืออาชีพ จาก ตชด

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th