YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

มรย.จัดโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมานฉันท์และความปรองดอง

July 29th, 2010 No Comments

    วานนี้ (28ก.ค.53)ที่หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมานฉันท์และความปรองดอง ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้น โดยมีนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของเรามีผู้คนอาศัยอยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ตลอดจนศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่างๆ ในแต่ละวัฒนธรรมที่มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะและการผสมผสานกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย จำเป็นที่เราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์และปรองดอง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างมีความสุขในสังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในความหลากหลายในท้องถิ่นของเราเองมากยิ่งขึ้น และสิ่งสูงสุดก็คือพวกเราและทุกๆคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสันติสุขต่อไป โดยมีกิจการรมการแสดงหลากหลาย อาทิ การแสดงของนักศึกษา การแสดงลิเกมิวสิค (ลูกทุ่งมลายู ) การแสดงมะโย่ง  การแสดงลิเกป่า การแสดงดีเกฮูลู เป็นต้น                    

Tags:  

ชมรมศิลปะการแสดง โชว์การแสดงชุด “ดาวมหาลัย” เรียกเสียงฮากระหน่ำหอประชุม

July 29th, 2010 No Comments

          ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมานฉันท์และความปรองดอง ที่ทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยทางชมรมศิลปะการแสดง ได้นำการแสดงชุด ดาวมหาลัย มาแสดง เพื่อสื่อถึงความหลากหลายในการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลในรั้วมหาวิทยาลัย                                                                                                                งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

Tags:  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมปฏิบัติการ “ การทำปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ต้องกลับกอง”

July 20th, 2010 No Comments

                           กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดอบรมปฏิบัติการ  “ การทำปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ต้องกลับกอง”  ให้กับบุคลากร หน่วยสนามและภูมิทัศน์  งานอาคารสถานที่ ในวันที่ 19-20  กรกฎาคม ที่ผ่านมา   โดยนำเศษใบไม้ภายในมหาวิทยาลัย  นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำเสีย  ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จะเบานุ่มและไม่มีกลิ่น  ซึ่งเป็นวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในระหว่างการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา(นบอ. รุ่น 2)  

Tags:  

มองระบบการจัดการ “ครู” ในพื้นที่ชายแดนใต้กับความต้องการทางสังคม

July 16th, 2010 No Comments

     วันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธี “รำลึกพระคุณครู”ขึ้น พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของ ครู ที่มีบทบาทในการ “สร้างคน” ในสังคม ความเป็นครู ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนเป็นห่วง ทั้งเรื่องการผลิตครูในพื้นที่และกระบวนการจัดการครู ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพรวมของการผลิตบัณฑิต จากรั้ว โรงเรียนการฝึกหัดครู อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่จบออกมาอยากเป็นครูสอนในพื้นที่ “ทีมงานประชาสัมพันธ์” มีโอกาสนั่งสนทนากับ ผศ.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ได้พูดถึงหลายประเด็นที่น่าสนใจ

Tags:  

มรย.กับรางวัลงานวิจัยดีเด่นปี 52 : วิจัยต้องมองภาพบริบทของพื้นที่ให้ชัดเลือกพื้นที่ให้ถูก จับประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงกับพื้นที่

June 30th, 2010 No Comments

 “หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือ ต้องหาคำตอบในระยะยาวพัฒนาที่ตัวคนก่อน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น ใช้ความสามารถและพลัง ในตัวเราได้ แล้วกลั่นออกมาเป็นข้อมูล ดังนั้นจึงต้องหานวัตกรรมใหม่ๆที่ต่างออกไป มองภาพ บริบทให้ชัด ไม่ใช่มองภาพที่เกินความเป็นจริง มองตัวเราและภูมิใจในตัวเรา พัฒนาตัวเรา อย่างยั่งยืน จากนั้นนำเอาทฤษฎีที่มีอยู่ เอาสิ่งที่ได้มาต่อยอดโดยเลือกพื้นที่ที่สำคัญแล้วจับ ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาให้ถูก” คำพูดประโยคหนึ่งที่ อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง อาจารย์ ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวไว้ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2552 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) เรื่องการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ : ให้เป็นกลไกวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่  

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th