YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรม AC Open House 2012

June 20th, 2012 No Comments

วันที่ 13 มิถุนายน 2555  ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม AC. Open House 2012

Tags:

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

February 16th, 2012 No Comments

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการฯ  นายธนภัทร  นาคิน  นายมะรอแซะ ลาเม็ง และนางสาวนูสีลา ยูมะโซ  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ2555 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ  ทั้งนี้ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้กราบทูลผลการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ด้วย

Tags:

ภาพควันหลงสำนักวิทยบริการฯ กับกีฬาสีบุคลากร มรย. 2554

January 18th, 2012 No Comments

Tags:

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการประเมินฯระดับผู้บริหาร

November 9th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  ผศ.สุพร สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้ารับการประเมิน SAR ของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคาร 20 โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกเป็นผู้ตรวจการประเมินในครั้งนี้

Tags:

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 16th, 2011 No Comments

-เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 6  – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags:

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สวท.จัดอบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรฯของโรงเรียน ตชด.

June 17th, 2011 No Comments

วันที่ 17 มิถุนายน 2554  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด การโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ

Tags:

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

March 14th, 2011 No Comments

ผศ.สุพร  สุนทรนนท์   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ได้เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เพื่อปรึกษาหารือการคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2554  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีเปิดการประชุม  ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จึงทำให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับ และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี รวมไปถึงมีสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่ดีมาก จึงเป็นแรงดึงดูดใจทำให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ และค้นคว้าหาความรู้อย่างมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าจะมองว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพหรือไม่ต้องมอง 2 อย่างนี้เป็นอันดับแรก คือ 1.ห้องสมุด  และ 2.ห้องน้ำของมหาวิทยาลัย

Tags:

สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา

February 26th, 2011 No Comments

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 :คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว  เจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา  เข้าเยี่ยมชมมุมความรู้สารสนเทศพิเศษ American Corner  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ   ณ ห้อง American Corner  ชั้น 5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว   ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ชีวลา  บาดกลางและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล American Corner  Yala  เกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป            คุณอดัม ฮันท์แมน  ได้ทำกิจกรรมบริการวิชาการโดยการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง “Black History Month”  โดยให้นักศึกษาได้สอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒธนธรรมของประเทศไทยและอเมริกา  รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ   ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Tags:

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

February 25th, 2011 No Comments

เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2554  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมอบให้สำนักวิทยบริการฯ   เป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการภายใต้ หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  ณ หอประชุม (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

อบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ มรย.

January 25th, 2011 No Comments

  ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์อด รองผู้อำนวยการฯ  จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2554  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์   จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ  

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th