YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 47

May 5th, 2008 No Comments

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงยินดีกับบัณฑิตใหม่ รหัส 47 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550-2551 บรรยากาศการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างบัณฑิตและคณาจารย์ในสาขาเพื่อร่วมแสดงความยินดี ขอให้บัณฑิตทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ  ประพฤติตนให้เป็นประโยชนเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th