YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ

March 25th, 2015 No Comments

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ วันนี้ (25 มี.ค. 58) อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ โดยสำนักวิทยบริการฯ จัดประชุม ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มรย. อาจารย์อุบล ตันสม รองอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวว่า กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นภารกิจหนึ่งตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมการประชุมฏิบัติการการจัดการความรู้ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ให้ความสำคัญได้ดำเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ การประชุมในวันนี้ มีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Tags:   · ·

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่งด้วยระบบจัดการเรียนรู้ e-Learning

May 16th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่งด้วยระบบจัดการเรียนรู้ e-Learning YRU LMS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ในการพัฒนาทักษะการสร้างรายวิชาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

อบรมการติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

May 16th, 2014 No Comments

ตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สัญญาเลขที่ 6/2554 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีสัญญาในการให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่เข้าอบรมจากสถาบันหรือบริษัทฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน นั้น ในการนี้จะมีการจัดอบรม เรื่อง การติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 >>กิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

ประชุมสัมมนา เรื่อง ความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์

March 20th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง ความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุุมชั้ น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

ฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างงานกราฟิก Animation

March 20th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างงานกราฟิก Animation ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดยะลา จำนวน 30 คน โดยมี ผศ.สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายธนาภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศน์ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้โปรแกรม Adobe phoptoshop, Adobe Flash, wish MAX, การตัดต่อวิดีโอ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

ประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์

February 19th, 2014 No Comments

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 57 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อรายงานความคืบหน้าและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้าคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง อาจารย์ฟูไดละห์ ดือมอง อาจารย์อิมรอน แวมง นายมูฮามะ มะสง และนางสาวฟาติน สะนิ ผู้รับผิชอบหลักสูตร >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกอบรม

February 19th, 2014 No Comments

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดอบรมโครงการ “ปฏิบัติการการสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย” ให้กับนักศึกษา สาขาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 9 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8-9, 15-16 และ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์

February 5th, 2014 No Comments

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น (แบบสำรวจ)

Tags:  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

October 10th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีว้ตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคาวมสำเร็จของการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักวิทยบริการฯ วิทยากรโดย นางศิริวิช  ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มจพ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  

ประชุมสรุประบบบริหารทรัยพากรองค์กร

September 19th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมสรุประบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำ TOR ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th