YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กับ กก.ตชด.44

July 6th, 2015 No Comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท วันนี้ (5 ก.ค. 58) ที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยพันตำรวจเอกณรงค์ ธนานันทกุล ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ปีพุทธศักราช 2559-2562 โดยมี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พันตำรวจโท สำเนียง องค์การ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 442 ค่ายพญาลิไท พันตำรวจโทเชธวิทย์ นีระหิง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ […]

Tags:   ·

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดโครงการห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์

June 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีครูใหญ่ ร.ต.ต.สุพจน์ หมัดโซ๊ะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ***ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.416542255056409.90651.163285443715426&type=3

Tags:   ·

ภาพควันหลงสำนักวิทยบริการฯ กับกีฬาสีบุคลากร มรย. 2554

January 18th, 2012 No Comments

Tags:   · · ·

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สวท.จัดอบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรฯของโรงเรียน ตชด.

June 17th, 2011 No Comments

วันที่ 17 มิถุนายน 2554  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด การโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ

Tags:   · · ·

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

March 14th, 2011 No Comments

ผศ.สุพร  สุนทรนนท์   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ได้เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เพื่อปรึกษาหารือการคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2554  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีเปิดการประชุม  ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จึงทำให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับ และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี รวมไปถึงมีสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่ดีมาก จึงเป็นแรงดึงดูดใจทำให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ และค้นคว้าหาความรู้อย่างมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าจะมองว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพหรือไม่ต้องมอง 2 อย่างนี้เป็นอันดับแรก คือ 1.ห้องสมุด  และ 2.ห้องน้ำของมหาวิทยาลัย

Tags:   · ·

สำนักวิทยบริการฯ อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

March 2nd, 2011 No Comments

 วันที่ 2 มีนาคม 2554 : ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.สุพร  สุนทรนนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ขึ้น    ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์  

Tags:   ·

สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา

February 26th, 2011 No Comments

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 :คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว  เจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา  เข้าเยี่ยมชมมุมความรู้สารสนเทศพิเศษ American Corner  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ   ณ ห้อง American Corner  ชั้น 5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว   ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ชีวลา  บาดกลางและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล American Corner  Yala  เกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป            คุณอดัม ฮันท์แมน  ได้ทำกิจกรรมบริการวิชาการโดยการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง “Black History Month”  โดยให้นักศึกษาได้สอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒธนธรรมของประเทศไทยและอเมริกา  รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ   ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Tags:   · ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th