YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ

March 25th, 2015 No Comments

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ วันนี้ (25 มี.ค. 58) อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ โดยสำนักวิทยบริการฯ จัดประชุม ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มรย. อาจารย์อุบล ตันสม รองอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวว่า กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นภารกิจหนึ่งตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมการประชุมฏิบัติการการจัดการความรู้ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ให้ความสำคัญได้ดำเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ การประชุมในวันนี้ มีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Tags:   · ·

อบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

July 4th, 2014 No Comments

            วันที่ 4ก.ค.57 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมรย.เป็นประธานในพิธีเปิดการ และอาจารย์ปริชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมที่เป็นครูและนักเรียนจาก รร.ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มรย.  >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:   ·

ผู้บริหารและทีมงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศบริการเชิงรุกลงพื้นที่

March 7th, 2014 No Comments

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 คุณบุญชนันท์  จันทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ คุณนูสีลา  ยูมะโซ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาจารย์จารุณี  การี รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และคุณมะอูเซ็ง  กอแล บริการเชิงรุก ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ นักศึกษาทั้ง 4 คณะ เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ >>รายละเอียด

Tags:   ·

ศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมห้องสมุดอัตโนมัติแก่ นศ.ปี1

June 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติและการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษาชั้นปีที่1 โดยมี ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(หลังเก่า) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,017 คน  ***ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.416547221722579.90654.163285443715426&type=3

Tags:  

สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรม AC Open House 2012

June 20th, 2012 No Comments

วันที่ 13 มิถุนายน 2555  ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม AC. Open House 2012

Tags:   · ·

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แยกตาม ปีพ.ศ.ที่ผลิตสื่อ ครั้งใหญ่

May 17th, 2012 No Comments

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แยกตาม ปีพ.ศ.ที่ผลิตสื่อ ครั้งใหญ่      เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดยนางสาวบุญชนันท์ จันทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และทีมงาน ได้จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ โดยแยกตาม ปี พ.ศ.ที่ผลิต จำนวนหนังสือ ๑๓๑,๗๐๙ เล่ม ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๐-จนถึงปัจจุบัน จัดวางที่ชั้น ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๙ จัดวางที่ชั้น ๔  หนังสือวิทยานิพนธ์ วิจัย หนังสืออ้างอิง ฯลฯ จัดวางที่ชั้น ๕ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๔๐ จัดวางที่ชั้น ๖  จำนวนวารสารเย็บเล่ม  ๕๒๐ เล่ม จัดวางที่ ชั้น ๑ และจำนวน […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th