YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

อบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่าย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

January 14th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบวุติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่าย หลักสูตร  Ubuntu and pfSense Server Administrator ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 22 คน >>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th